You are here
Home > Nara > Kashihara / Asuka / Katsuragi > Kashihara > Kume-dera Temple